Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Boss Cleaning hanteert deze Algemene Voorwaarden voor alle offertes, bestellingen, werken en leveringen van diensten of goederen.

Het kan voorkomen dat de Algemene of Bijzondere Voorwaarden van de klant afwijken van de voorwaarden van Boss Cleaning. In dit geval zijn de voorwaarden van Boss Cleaning altijd leidend en zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing.

Bij het gebruik van de diensten van Boss Cleaning gedurende een periode van drie maanden gaat de klant automatisch over naar een contract van onbepaalde duur, waarbij de klant gebonden is aan de algemene voorwaarden van Boss Cleaning, beschikbaar op elke factuur of op de officiële website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder alle merken, logo's, handelsmerken, internetdomeinnamen, modellen en ontwerpen, octrooien, auteursrechten (waaronder alle rechten met betrekking tot software: Boss App) en morele rechten, rechten met betrekking tot databanken, halfgeleidertopografieën, knowhow en andere rechten, alsmede alle andere industriële en intellectuele rechten, in elk geval, onafhankelijk van het feit of ze al dan niet geregistreerd zijn en met inbegrip van registratieaanvragen en alle gelijkwaardige rechten of beschermingsmiddelen die overal ter wereld tot een gelijkaardig resultaat leiden) die verbonden zijn aan de inhoud van de Boss App, is eigendom van Boss Cleaning of van een derde leverancier van Boss Cleanbing met wie Boss Cleaning de nodige licentieovereenkomsten heeft gesloten. Elk commercieel gebruik van dergelijke inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boss Cleaning.

Boss Cleaning verleent u een tijdelijke, beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om deze Boss App  te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

U zult Boss Cleaning schadeloosstellen en vrijwaren voor alle schade waarvoor u aansprakelijk bent, hetzij contractueel, hetzij door onrechtmatige daad, hetzij door verkeerde voorstelling van zaken, hetzij door restitutie, volgens de wet of anderszins, als gevolg van uw inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

WERKGEVERSGEZAG

Het is belangrijk dat de klant begrijpt dat het personeel van Boss Cleaning altijd onder het gezag van Boss Cleaning werken en dat zij op geen enkel moment als werknemer of uitvoeringsagent van de klant kunnen worden beschouwd. Dit betekent dat de klant geen recht heeft om enige vorm van werkgeversgezag over hen uit te oefenen, zoals het geven van loon, het opleggen van tuchtmaatregelen of het ontslaan van medewerkers van Boss Cleaning.

Boss Cleaning en de klant erkennen ook dat het naleven van de plichten met betrekking tot welzijn op het werk en instructies in het kader van het contract door de klant, niet kan worden beschouwd als enige uitoefening van gezag door de klant over het personeel van Boss Cleaning. Dit betekent dat de klant alleen instructies mag geven die betrekking hebben op de uitvoering van het contract, de te volgen procedures en taken, het correct gebruik van machines, materiaal, goederen en documenten van de klant die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

Het recht van de klant om instructies te geven strekt zich niet uit tot de uitoefening van werkgeversgezag, zoals het opleggen van disciplinaire sancties. Dit is de verantwoordelijkheid van Boss Cleaning en de klant heeft hier geen zeggenschap over.

Als de klant zijn werknemers of aangestelde opdracht geeft om met Boss Cleaning samen te werken, moeten zij onder het gezag en het toezicht van de klant blijven. Dit betekent dat de klant verantwoordelijk blijft voor zijn eigen werknemers of aangestelde en dat Boss Cleaning geen werkgeversgezag heeft over hen.

NIET -WERVING VAN PERSONEEL

De partijen bij deze overeenkomst erkennen en stemmen ermee in dat gedurende de looptijd van deze overeenkomst en voor een periode van 3  jaar na beëindiging van de samenwerking, zij geen personeel van elkaar zullen werven, in dienst nemen of benaderen voor werving, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

In geval van een geschil met betrekking tot deze overeenkomst, stemmen de partijen ermee in om eerst te streven naar een minnelijke schikking via onderhandelingen.

VEILIGHEIDS- EN WELZIJNSVOORSCHRIFTEN

De klant is verplicht om alle veiligheids- en welzijnsvoorschriften na te leven die van toepassing zijn op het werk. De klant moet ervoor zorgen dat alle ruimtes en apparatuur waar Boss Cleaning zal werken in goede staat verkeren en veilig zijn voordat Boss Cleaning aan de slag gaat.

De klant moet ook informatie verstrekken aan het personeel van Boss Cleaning om de diensten veilig te kunnen leveren en moet ervoor zorgen dat alleen materiaal, goederen of uitrusting aanwezig zijn die bestand zijn tegen bijtende en zuurhoudende producten indien Boss Cleaning hiermee werkt. De klant moet ook voorzorgsmaatregelen nemen om schade aan onderdelen te voorkomen en corrigerende maatregelen nemen als Boss Cleaning wijst op omgevingsfactoren die de kans op schade verhogen.

Als de klant verzoekt om andere materialen of producten te gebruiken dan die voorgesteld door Boss Cleaning, is de klant volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen hiervan voor het eigen personeel en het personeel van Boss Cleaning. Kortom, de klant moet ervoor zorgen dat de werkomgeving veilig is voor Boss Cleaning om hun werk te kunnen uitvoeren en moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid en welzijn van alle betrokken partijen te waarborgen.

TOESTEMMINGEN EN GOEDKEURINGEN

De klant heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle vereiste toestemmingen en goedkeuringen voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verkregen. Dit kan onder meer betrekking hebben op vergunningen voor toegang tot de werklocatie, vergunningen voor het gebruik van bepaalde materialen of apparatuur, vergunningen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, vergunningen voor het gebruik van openbare ruimtes en andere soortgelijke toestemmingen. De klant is volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemmingen en goedkeuringen, en draagt hierbij alle kosten die hiermee gepaard gaan. Boss Cleaning heeft hierbij geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van deze toestemmingen en goedkeuringen.

Het is belangrijk voor de klant om alle vereiste toestemmingen en goedkeuringen tijdig te verkrijgen, zodat de uitvoering van de overeenkomst niet wordt vertraagd of onderbroken. Indien de klant er niet in slaagt om de nodige toestemmingen en goedkeuringen te verkrijgen, kan dit leiden tot een vertraging of onderbreking van de dienstverlening door Boss Cleaning, en kan de klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

EEN OFFERTE ONTVANGEN

Om een offerte te ontvangen van Boss Cleaning, moet de klant ervoor zorgen dat alle informatie die nodig is om de offerte te genereren correct en volledig is verstrekt. Als er sprake is van een materiële vergissing of als blijkt dat de informatie die door de klant is verstrekt onjuist of onvolledig is, heeft Boss Cleaning het recht om de offerte te corrigeren voordat deze wordt aanvaard. Als de klant niet akkoord gaat met de gecorrigeerde offerte, kan Boss Cleaning de opdracht weigeren. De offerte van Boss Cleaning is alleen geldig als deze schriftelijk is bevestigd door gemachtigden van het bedrijf en is slechts één maand geldig. Door het verstrekken van onjuiste informatie aan Boss Cleaning, kan de klant dus onnodige vertragingen en kosten veroorzaken.

De planning voor de uitvoering van de werken, diensten en/of levering van goederen wordt in overleg tussen de klant en Boss Cleaning vastgesteld. In het geval dat er leveringstermijnen worden afgesproken, zijn deze indicatief en slechts bedoeld als richtlijn.

De klant kan de overeenkomst of bestelling niet annuleren vanwege het niet naleven van deze leveringstermijnen, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt. De klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding als Boss Cleaning deze leveringstermijnen niet haalt.

Boss Cleaning kan eventuele extra kosten die voortvloeien uit aanpassingen op de planning op verzoek van de klant, doorberekenen aan de klant.

Tenzij anders overeengekomen, hebben de werknemers van Boss Cleaning vrijaf op zon- en feestdagen en op extra feestdagen die volgens de sectorale CAO worden erkend en waarop het personeel van de klant ook vrij is.

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Boss Cleaning. Mocht de klant toch af willen wijken van deze voorwaarden, dan moet dit expliciet worden vastgelegd in een door beide partijen ondertekend contract. De voorwaarden van Boss Cleaning blijven in dat geval voor het overige van kracht.

PRIJSBEREKENING EN EXTRA KOSTEN

Het is belangrijk om te begrijpen dat de prijzen die door Boss Cleaning worden gehanteerd, alle kosten en aspecten van hun dienstverlening dekken. Dit omvat de lonen van hun medewerkers, evenals hun extralegale voordelen en sociale lasten, de opleiding die ze ontvangen en de kosten voor de producten en het materieel dat nodig is voor het uitvoeren van de taken.

Het is ook vermeldenswaard dat Boss Cleaning zich het recht voorbehoudt om de prijzen aan te passen als gevolg van veranderingen in regelgeving of andere factoren die hun kosten beïnvloeden.

Er zijn ook bepaalde diensten waarvoor de klant verantwoordelijk is om te voorzien in de kosten, zoals het ophalen van afval en het leveren van verbruiksgoederen voor sanitaire ruimtes. Daarnaast zal de klant de kosten moeten dragen voor de levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.

Als er zich omstandigheden voordoen waarbij Boss Cleaning hun werk niet kan starten of voortzetten, zoals bijvoorbeeld een gebrek aan werk bij de klant of een tijdelijke sluiting van de kantoren of fabriek, dan heeft Boss Cleaning het recht om de bestaande of nieuwe kosten die ze hierdoor moeten dragen aan de klant in rekening te brengen. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn voor de verplichte werkweek voor economische werkloosheid, huur, machines, leasing, afschrijvingen en administratieve kosten.

Om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid en transparantie is in de communicatie tussen Boss Cleaning en de klant, wordt de klant verzocht om elke toekomstige schorsing van de prestaties en reactivering hiervan ten minste 5 dagen van tevoren schriftelijk of via mail ( ramazan.kesikbas@bosscleaning.be; kwaliteit@bosscleaning.be )  aan Boss Cleaning te melden. Dit zorgt ervoor dat Boss Cleaning de nodige stappen kan ondernemen om de kosten te beperken en onnodige extra kosten te voorkomen. Als de klant dit niet doet, kan het zijn dat Boss Cleaning extra kosten in rekening brengt.

SCHADEVERGOEDING

Boss Cleaning kan alleen verantwoordelijk worden gesteld voor directe schade die voortkomt uit een fout die zij hebben gemaakt tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. De schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de omzet die Boss Cleaning bij de klant op jaarbasis heeft gerealiseerd.

Boss Cleaning kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade, gevolgschade en financiële schade en is niet aansprakelijk voor schade aan lampen en lichtbuizen, schade door ouderdom of slechte staat van de gebouwen, installaties, meubilair of materiaal, en schade door verlies van sleutels, imagoschade, winstverlies, morele schade, product recall, enz.

Boss Cleaning is niet aansprakelijk voor afvalwater, lucht- of bodemverontreiniging of het verwerken van afval als gevolg van hun werkzaamheden bij de klant. Daarnaast is Boss Cleaning niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen onder artikel 5.

Als een klant schadeclaims of betwistingen heeft over de uitvoering van werken, diensten of levering van goederen door Boss Cleaning, moeten ze deze binnen 48 uur na kennisname van de feiten via mail ( ramazan.kesikbas@bosscleaning.be; kwaliteit@bosscleaning.be )  of aangetekend aan Boss Cleaning worden gemeld. Als dit niet gebeurt, wordt ervan uitgegaan dat de werken, diensten of goederen zijn aanvaard.

VERZEKERINGEN en AANSPRAKELIJKHEID

Als er een verzekering nodig is voor “alle bouwplaats risico’s “(ABR), dan moet de klant deze verzekering afsluiten. Daarnaast is de klant verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van het materiaal van Boss Cleaning op de bouwplaats, en moet hij zorgen voor een veilige omgeving en opslagruimte voor dit materiaal.

Boss Cleaning neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze diensten worden uitgevoerd met de hoogste kwaliteit en zorg. In het onwaarschijnlijke geval dat er schade wordt veroorzaakt aan uw eigendommen als gevolg van onze diensten, zijn wij verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de geleden schade en tot het bedrag dat wordt gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering. We behouden ons het recht voor om eventuele schade die buiten onze controle ligt, zoals schade veroorzaakt door derden, niet te vergoeden.

We raden u aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen in geval van schade. We zullen alles in het werk stellen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen en zullen volledig samenwerken met uw verzekeraar om het schadeproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie die door u is verstrekt, of voor schade die het gevolg is van het niet volgen van onze instructies of aanbevelingen.

Als u vragen heeft over onze aansprakelijkheid of als u schade wilt melden, neem dan gerust contact met ons op. We zijn hier om u te helpen.

EIGENDOMSRECHTEN

De klant heeft geen recht op eigendom, gebruik of retentie van het materiaal van Boss Cleaning dat op de bouwplaats aanwezig is en moet Boss Cleaning onmiddellijk de mogelijkheid bieden om het materiaal van de bouwplaats te verwijderen.

De klant mag het materiaal van Boss Cleaning niet verkopen, in onderpand geven, opslaan, anderszins belasten of laten gebruiken. De klant moet alle nodige stappen ondernemen om de rechten van Boss Cleaning te beschermen, zoals het onmiddellijk informeren van derden over de eigendomsstatus en het op de hoogte stellen van Boss Cleaning bij bedreigingen van de eigendomsrechten.

BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders overeengekomen, moeten alle facturen van Boss Cleaning zonder korting en contant worden betaald op de maatschappelijke zetel van Boss Cleaning. Indien de klant een krediettermijn heeft gekregen, moet de betaling op de bankrekening zijn bijgeschreven vóór de vervaldatum.

Facturen worden als betaald beschouwd zodra het bedrag op de aangeduide bankrekening is bijgeschreven. Boss Cleaning heeft het recht om haar vorderingen over te dragen of in pand te geven. De betaling van facturen van Boss Cleaning is niet afhankelijk van eventuele vorderingen die de klant heeft op Boss Cleaning en schuldvergelijking is uitgesloten.

Facturen worden geacht te zijn verzonden op de datum van inschrijving in de boekhouding van Boss Cleaning. Als een factuur niet op de vervaldatum wordt betaald, worden alle openstaande facturen terstond opeisbaar en vervallen alle toegestane krediettermijnen. In dit geval heeft Boss Cleaning het recht om een vaste schadevergoeding van 10% (met een minimum van 100 euro) van de nog verschuldigde sommen en een verwijlintrest van 1% per begonnen maand na de factuurdatum aan te rekenen. Indien de wettelijke intrestvoet hoger is dan 1%, zal de hogere intrestvoet worden toegepast volgens de wet van 2 augustus 2002. Deze vaste schadevergoeding en verwijlintrest zijn verschuldigd zonder dat er een aanmaning nodig is.

Als de klant de betalingsvoorwaarden niet nakomt, heeft Boss Cleaning het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling haar uitvoering van het contract op te schorten of te beëindigen met behoud van al haar rechten zoals uiteengezet in artikel 12 hieronder en van eventuele schadevergoedingen.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden behoudt Boss Cleaning zich het recht voor om te allen tijde een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te verzoeken van de klant voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Zolang deze zekerheid niet is verstrekt, heeft Boss Cleaning het recht om de verdere uitvoering van het contract op te schorten. Ditzelfde recht geldt in het geval dat de klant zijn betalingsverplichtingen voor reeds geleverde goederen of diensten niet nakomt.

Bij geschillen over de opstelling of berekening van een factuur, moet dit binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum aangetekend of per mail (info@bosscleaning.be) worden gemeld. Alle kosten, inclusief advocaten- en gerechtsdeurwaarderskosten, die voortvloeien uit de inning van de facturen, zijn voor rekening van de klant.

BEËINDIGEN VAN HET CONTRACT

Boss Cleaning heeft het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten in geval van onvoorziene omstandigheden die de prestaties van het bedrijf belemmeren. Deze omstandigheden omvatten onder meer oorlog, terrorisme, stakingen, sabotage, transportproblemen, beperkte voorraden, defecte machines, gebrek aan stroom, slechte weersomstandigheden, ongevallen, incidenten en soortgelijke situaties. Het is belangrijk op te merken dat de klant in deze gevallen geen recht heeft op schadevergoeding van Boss Cleaning. Bovendien is Boss Cleaning niet beperkt tot de genoemde situaties en kan het bedrijf ook andere onvoorziene omstandigheden als grond voor beëindiging of opschorting van het contract aanvoeren. Het is raadzaam dat de klant zich bewust is van deze clausule en zich voorbereidt op mogelijke onderbrekingen of beëindiging van het contract in geval van onvoorziene omstandigheden.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en met uitzondering van verlenging zoals hieronder bepaald, wordt het contract aangegaan voor een initiële termijn van één jaar. Elk van de partijen heeft het recht om het contract op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden vóór de jaarlijkse verjaardag van de aanvang van de overeenkomst. Onder de aanvang van het contract wordt verstaan de eerste dag van de levering. De opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief gericht aan de andere partij. Als geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt het contract stilzwijgend en onherroepelijk verlengd met een termijn van één jaar.

Als de klant om welke reden dan ook het contract ontbindt, beëindigt of opzegt zonder de voorgeschreven opzegtermijnen in acht te nemen, is de klant een vergoeding verschuldigd die overeenkomt met de normaal gesproken verschuldigde facturatie van twee (2)maanden. Deze vergoeding zal worden berekend op basis van de prijzen en tarieven die van toepassing zijn op de overeengekomen goederen en/of diensten, en zal worden verminderd met eventuele besparingen die Boss Cleaning heeft gerealiseerd als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van het contract.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Boss Cleaning behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Elke wijziging of aanvulling wordt meegedeeld aan de klant. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen vijf (5) dagen na kennisgeving van de wijzigingen of aanvullingen, wordt u geacht de wijziging of aanvulling te hebben aanvaard.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Een nietige of ongeldige bepaling zal zo spoedig mogelijk worden vervangen door een bepaling die de aard en het doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

GDPR-WETGEVING

Boss Cleaning voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018. GDPR is ontworpen om persoonlijke gegevens van burgers in de Europese Unie te beschermen en biedt strengere regels voor het beheer van persoonlijke gegevens van individuen.

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die essentieel zijn om onze diensten aan te bieden. Dit omvat informatie zoals naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens. We delen deze informatie niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of als dit wettelijk verplicht is.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken.

Voor informatie over zijn privacy rechten kan de klant contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ )

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Als een bepaling in deze overeenkomst nietig of ongeldig wordt bevonden, blijven de andere bepalingen van kracht. De nietige of ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het meest overeenkomt met wat partijen met de nietige of ongeldige bepaling bedoelden.

Alle geschillen voortvloeiend uit deze Algemen Voorwaarden zullen uitsluitend geregeld worden door het Belgisch recht en zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, België.